Tag Archives: มิเตอร์น้ำ

มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำประเภทแนวขนานด้วยกันแนวยืน

มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำ    เป็นมาตรวัดน้ำที่มีหน้าปัดแห้งสนิท และมีการเคลื่อนที่ของใบพัดด้วยน้ำหลายกระแส (Multi-Jet) ที่ไหลผ่านห้องวัดน้ำ (Measuring Chamber) ภายในตัวเรือนมาตรวัดน้ำมีชิ้นส่วนสองชิ้นซึ่งแยกเป็นอิสระ คือชุดเครื่องบันทึกจำนวนตัวเลขของปริมาตรน้ำ ซึ่งเป็นกล่องพลาสติกผนึกอย่างแน่นหนา และห้องวัดปริมาตรน้ำที่ไหลผ่าน

มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำ    อาศัยหลักการทำงานของแม่เหล็กในการขับเคลื่อนชุดเครื่องบันทึก (Register Box) โดยขณะที่ใบพัดหมุนแม่เหล็กที่ฝังอยู่ปลายด้านบนของใบพัดจะเหนี่ยวนำแม่ เหล็กอีกชิ้นหนึ่งที่ประกอบอยู่กับเฟืองขับ (Pinion) ในชุดเครื่องบันทึกให้หมุนตาม ซึ่งจะไปขับส่วนที่แสดงตัวเลขอีกทีหนึ่งทำให้สามารถอ่านค่าได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ชนิดติดตั้งแนวนอน

มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำระบบเฟืองจักรชั้นเดียว (Single Jet)

การทำงานขับเคลื่อนโดยการมีใบพัดซึ่งเป็นเหมือนกังหัน   เมื่อมีน้ำไหลผ่าน ใบพัดจะหมุนตามทิศทางการไหล ซึ่งปริมาณของน้ำที่ไหลผ่านใบพัดจะทำให้แกนหมุนเกิดการหมุน และส่งผลให้เฟืองจักรและแกนหมุนตัวเลขมีการขับเคลื่อนตามไปด้วย

มาตรวัดน้ำหรือมิเตอร์น้ำระบบแม่เหล็กสองชั้น (Multi Jet)

มาตรวัดน้ำกลุ่มนี้ จะมีสองชั้นแยกกัน ด้วยกันจะมีเครื่องประกอบหลักสองชิ้น ซึ่งพลัดพรากกันเป็นอิสรภาพ รวมความว่า เครื่องบันทึกจำนวนเลขของปริมาตรน้ำ พร้อมกับห้องวัดปริมาตรน้ำที่ไหลผ่าน  ซึ่งจะอาศัยนโยบายปฏิบัติงานของแม่เหล็กในการเดินเครื่องชุดเครื่องบันทึก(Register Box) โดยในขณะที่ใบพัดหมุนแม่เหล็กที่ฝังอยู่ปลายข้างบนของใบพัดจะเหนี่ยวนำแม่เหล็กอีกชิ้นหนึ่งที่ประกอบอยู่กับเฟืองขับ (Pinion) ในชุดเครื่องบันทึกให้หมุนตามซึ่งจะไปขับส่วนที่แสดงตัวเลขอีกทีหนึ่ง ทำให้สามารถอ่านค่าได้ง่าย สบายพร้อมทั้งทันใจ

กลุ่มติดตั้งแนวดิ่ง

มิเตอร์น้ำหรือมิเตอร์น้ำชนิดนี้ อาศัยหลักการทำงานด้วยระบบลูกสูบ (Piston)  โดยมีแม่เหล็กเข้าประจำที่อยู่ที่ส่วนปลายแกน ซึ่งจะไปบังคับให้แม่เหล็กในส่วนบ่งชี้เลขให้หมุนตาม โดยในส่วนวัดความจุน้ำ จะมีเพียงส่วนลูกสูบเพียงนั้นที่สามารถเคลื่อนที่ได้