Tag Archives: วัสดุก่อสร้าง

คอนกรีตที่ใช้ในงานวัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง คือ เครื่องมือที่ใช้ในเป้าประสงค์ด้วยว่าการก่อ ที่ผูกพันกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้น เครื่องไม้เครื่องมือประดิษฐ์มีการหลายหลากในทางวัตถุตั้งแต่ ดินจนถึงโลหะ พลาสติกหรือแก้ว สิ่งของแบ่งแยกในหลายด้านไม่ว่าแบบแผนผังทางวัสดุ วัตถุประสงค์การใช้งาน มักจะหมายถึงส่วนประกอบผลผลิต เพราะว่าใช้ในงานจำเพาะเจาะจงและอาจหมายถึงวัสดุต่างชนิดได้เช่น เสาเข็ม สามารถหมายถึง เสาเข็มคอนกรีต เสาเข็มไม้ หรือเสาเข็มเหล็ก หรือแม้แต่ในล่าสุดได้มีการเล็งเห็นถึงสายสัมพันธ์ของสิ่งของสร้างและสิ่งแวดล้อม ได้มีหลายองค์กรที่จัดแยกประเภทวัสดุออกตามการนำกลับมาใช้ใหม่

ในเมืองไทยคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่การกำหนดมากที่สุดในปัจจุบันนี้    ด้วยเหตุว่าคุณสมบัติที่ถาวรและทนไฟ คอนกรีตได้มีการใช้ในงานอาคาร ถนน หรือแม้แต่อนุสาวรีย์ และด้วยเหตุทางการเมืองที่รัฐบาลมีการเลี้ยงดูคอนกรีต และมีการตั้งภาษีนำเข้าของเหล็กสูง

คอนกรีต คือสิ่งของสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน อาคารหรือสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต่างก็ต้องใช้คอนกรีตเป็นส่วนผสมด้วยกันทั้งนั้น โดยคอนกรีตจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 2 อย่างด้วยกัน คือ วัสดุประสานและเครื่องมือพลอยเข้าด้วย

เกี่ยวกับวัสดุประสาน คือ ปูน ซีเมนต์และน้ำ ส่วนอุปกรณ์ปน คือ หิน ทราย กรวด และสารผสมเพิ่มอื่นๆ ที่ทำให้คอนกรีตคงสภาพเป็นของเหลวได้นานพอที่จะนำไปใช้งานต่อไป และเมื่อคอนกรีตแข็งตัวเต็มที่ จะมีความแข็งแรงมาก สามารถรับน้ำหนักได้ดี แต่ทั้งนี้ ความเข้มแข็งดื้อด้านของคอนกรีตก็จะขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของมันด้วย

ซึ่งเพราะ คอนกรีตสด นั้นมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ สามารถใช้งานได้โดยพลัน แต่ทั้งนี้สิ่งของที่มีผลต่อคอนกรีตสด ก็จะต่างกันไปตามองค์ประกอบของคอนกรีตที่ใช้ และเดชอื่นๆ จากสภาพแวดล้อม การจะนำคอนกรีตมาใช้งาน จึงควรเคล้าคละโดยผู้ช่ำชองในอัตราส่วนที่มีเหตุผล