Tag Archives: ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

คัดเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ได้ดีมีคุณภาพ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นภูมิประเทศเพราะเหลียวแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ หรือเป็นบ้านพักรักษาตัวหรือรักษาสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ อาจมีชื่อเรียกเคลื่อนคลาดกันไป เช่น สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลคนชรา เป็นต้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเลือกเฟ้นอย่างไรให้ได้คุณภาพ

การเลือกสรรศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ หรือเพื่อพักรักษาตัวหรือสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ สามารถพินิจได้ดังนี้

  • เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีอยู่จริงสืบสวนได้
  • ควรสืบสวนการขึ้นบัญชีรายชื่อของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกับหน่วยงานรัฐ
  • บุคลากรในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการช่วยเหลือผู้รักษา
  • ตำแหน่งที่ และสถานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเข้าท่าแก่การใช้บริการ
  • พนักงานภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีความพร้อม และสมัครใจให้บริการ
  • แนวทางการขจัดปัญหาของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีบรรทัดฐานชัดเจน และเชื่อถือได้
  • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีการให้ให้บริการครบวงจร เช่น การตรวจรักษาเฝ้าไข้ การรับ-ส่งผู้ป่วยผู้สูงอายุ
  • ข่าวการป่าวประกาศประชาสัมพันธ์และให้ข่าวสารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามารถตรวจสอบเกี่ยวโยงได้
  • ระดับราคาในการใช้บริการเหมาะกับคุณภาพที่ให้บริการ

วิถีการเลือกเฟ้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตามข้างต้นนี้ หากผู้ที่มีความจำเป็นหรือมีความจำนงพึงประสงค์ใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลคนชรา เป็นต้น  สามารถนำไปใช้ในการประเมินสรรหาศูนย์ดูแลที่สนใจได้ โดยอาจเพิ่มเติมหัวข้อในการคาดคะเนตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้มีความเพียบพร้อมครบถ้วนตามความประสงค์มากขึ้น